KAOS I PSIHOSTRUKTURA TEKSTA

 

Kaos je istinski zavičaj teksta i vrijeme je da mu se potonji vrati. Antejska avantura ostvarenog jezika završava na sklopljenim usnama kao slut­nja, kao mogućnost, kao vjerojatnost zagovorenog smisla. Sav napor stoljećâ da ga organiziraju, da ga podre­de suhoparnoj logici buđenja, malaksava pred istinom vlastite istrošenosti, iscijeđenosti, nemu­što­­sti. Gola je izgovorena riječ. Dramatika je­zičnih strojeva, špalirâ, parada napudranih slo­gova i mrtvorođenih rečenica, gusto su groblje nad kojim vlada dragocjeni kaos. Granica je reska, pu­kotina duboka. Tu je i žrtvovani umjetnik riječi ko­ji na sop­stveni nered i nered kroz koji ga provo­di ba­nalna svakodnevica besmisleno pokušava gle­­dati kao na opasnu zvjerčicu iza debelog stakla. Napi­sat će tomove i tomove o otuđenosti, upoznat će nje­zino migoljivo tijelo, anatomiju njezine moći i su­rovosti, ali uvijek izvan nje, netaknut njome, jer je kužna i ružna i jer skrnavi volju i potire napor.

Pomisao na kaos pogrešno je odabran ton, ali u­pra­vo zato prepoznatljiv. Jer, dok harmo­niji skandiraju svi, dok je uzdižu na visoko po­stolje vječnosti – uporno, besmisleno i duboko u­pe­čat­ljivo bruji taj „pogrešni” ton za koji ima smje­losti tek najodličniji među odličnima, jer mu je prišao iznutra, jer ga je priznao ravnoprav­nim sva­koj uglađenosti koju treba zahvaliti uho­danim, ovje­renim iskustvima, tradiciji koja godi poput ter­mofora, ali je znak slabosti i opadanja.

Pred kao­som kao pred najneugodnijom mi­šlju svatko od­mahne glavom. To je kratka varka. Za tren smo ga zaboravili, ali on je opet tu. I kao da je življenje bjek­stvo iz kaosa, pokušaj smirenja, or­ganiziranja vlastite misli, utvrđivanja neke kro­nologije koja umiruje jer se lako pozivamo na go­dište, na mjesec, dan; to je pokušaj određivanja se­be u nekom prepo­znat­ljivom prostoru koji su norme procijenile kao normalno prebivalište i zato je ugod­no poput skrovišta u nepogodi. No to je ipak samo spo­zna­ja vanjskih znakova ali ne i nji­hove krhkosti, neposto­janosti što je posljednja nesigurna karta na koju se igra. Ružno samostalan, kaos je u svemu tome kao svebiće koje podrazumi­jeva grijeh smrtnika i ne mari za dugi psalam kao iskupljenje, već nemi­losrdno i sigurno bruji u onaj isti „pogrešan” ton koji je jedino istinsko stvaranje, jer je drugačiji, jer rađa „suprotno”, zagovara inat, budi nove senzore koje je harmonija mimoišla, kao što pokret iz na­vike mimoilazi svijest o sebi sa­mome.

Ishodeći iz svoje uzburkane suštine, tekst piše jedino kaos. Piše sebe. Ali slojevito, jer dolazi iznutra, iz jezgre gdje sve pršti od uzavrelosti, na­petosti, od vlastitoga nedefiniranog elektriciteta koji se napreže da se organizira, da nekamo poteče; rađa se u kovitlacima energetskih maglina kojima struje nejasne slike, viđenja, djetinji otisci, nagli pa­­dovi, slutnje, seksualne vrtoglavice, pokušaji mi­­ra i uzaludnost svake preciznosti. Kaos je nezao­bilazan motiv. Oduzmite ga velikim djelima i što će ostati od njih? Grozna konstrukcija, puna se­rijskih vijaka i poluga koje jednostavno možete prebaciti bilo kamo i uvijek će sigurno obaviti svoj svakodnevni rutinski posao. Naselite li ih kao­som, neartikuliranim svijetom proturječnosti, pu­nim prkosa i žestokosti, neočekivanim mòrama koje se pretaču jedna u drugu, mijenjajući samo unutar­nje protagoniste sna i netočnih uspomena, pogre­šne predodžbe o dobroti zlih i o podmuklosti dob­rih – osjetit ćete plodnu moć stvoritelja, sigur­nost Oca pred poganskim sljepilom djeteta, kojem tek zbog metafizički intelektualne distance puštate na volju.

Kaos je uvjet teksta, kao što je napor uvjet spo­­znaje. Pisati kaos znači preimenovati svijet, pre­roditi ga, učiti čovječanstvo novom govoru, jer drev­ni već nije u stanju „slikati”, umrtvljuje intu­iciju i prepušta je uslovnim refleksima, trzajima ko­­ji bezuvjetno pretpostavljaju pouzdani automa­tizam bivstvovanja. Pisati kaos znači sintetizirati svijet, odmjeravati polifoniju u odnosu na svaki pojedini ton i sve skupa naprama ništavilu tišine u kojoj se nered grčevito otima samome sebi. Harmonija je samo dio, ljepuškasti komadić svijeta, i zato je prepoznatljiva i shvatljiva. Kaos, taj goro­stasni suparnik volji, razveden je i prepun čvorova koje je mučno razvezivati. Poput nepotrebne sit­nice zaobilazi ga žurno uvažavanje.

Kaos je nemilosrdno ogledalo u kojem nitko ne želi vidjeti sebe. I žudeći za otrcanom navikom reda, za kartotekom vlastite duše, svijet se muva na uvijek istoj distanci od sebe do istine, ne sluteći da tek sumanuto prožimanje svega u jednom je­dinom trenu vodi otkrovenju.

Proisteklo iz razor­nog grča, mučeno na snaž­nim nutarnjim vatrama, rasijanim po oveštalom životnom poprištu, zaplju­skivano mutnim voda­ma kolotečine, Djelo kaosa moćno nadrasta neza­jažljivu bujicu – i svaki se po­gled, zatečen, zaustav­lja na tom nepobitnom traja­nju, na toj orogenskoj stijeni za koju je pre­krhak i najtvrđi zub. Tek pred kutom iz kojeg se dalje ne može, čovjek počinje shva­ćati sebe, defi­nirati i vrednovati svoje unutar­nje slobode, jer su vanjske osje­čene, prepu­šta se ti­­jekovima vla­stitoga kaosa, ali se i navikava da ga prebro­đu­je, da svla­dava njego­ve hitre vode.

Dostojevski je govorio da više voli zamišljati svoja djela nego li ih pisati. Jer, zamišljena, ona su u stanju neponovljivog, netaknutog, čednog kaosa, u stanju neprestanog pretapanja, gdje sve izvire jedno iz drugog, vraćajući mu se obnovljeno, nepo­znato. Djelo kaosa pouzdano transformira ma­te­riju u ideju, sposobno da je uvijek vrati u prvo­bit­no opipljivo stanje. Ali pisati – znači orga­nizirati, sređivati, znači: ograničavati. Samo nešto na broju, nešto u stanovitoj količini moguće je podrediti har­moniji, dok je kaos beskonačan i neulovljiv. On podrazumijeva iznenađenja. Neočekivane pro­do­re, koji paraju granice prostora i vremena. Nemo­gućnost da mu se otkrije zakonomjernost, nemo­gućnost da se definira – nije li to jedini razlog to­likih Muza, rodova i vrsta? Najprije raskomadati ne­što, a zatim, u dijelovima, ovladati njime! I što je sama ta krhotina – književ­nost, ako ne pokušaj sređivanja jezičnog kaosa, determiniranja vizio­narskog kaosa, traženja čvrste podloge u misaonoj magli?

Književnost je tijekom cijele svoje povijesti težila slobodi, a tu je i uzrok njezinog paradoksa. Ona se nemoćno priklonila de­kla­raciji onoga časa kada je izrekla prvu ljud­sku istinu. Odabrala je po­grešnu slobodu. A slije­dimo li kroz stoljeća njezine napore da se vrati svom primordijalnom ishodištu, uočit ćemo po­svu­da samo neobuzdanu centripe­tal­nu moć tradi­cije koja je bespogovorno na strani harmonije, koja ustreptalo uzdiše nad lijepim for­mama. Klasična književnost, međutim, i nije mo­gla prihvatiti dru­kčiju soluciju. Njegovati li­jepe for­­me značilo je ići uz dlaku utilitarnim pri­tiscima, suspendirati ih u vremenu na jedan bez­bolan, eu­femi­stički način. Ne vjerujemo da je knji­žev­nost toga bila svjesna. Prije će biti da je riječ o iskon­skom porivu za isti­nom, o intuiciji stvaralač­kog ge­­nija. Ali kao otpor, kao prkos, taj je poriv pro­nio kroz vrijeme netaknutu čežnju za prvobitnom isti­nom. Uostalom, kaos je uvijek podsjećao na nju.

Vrijeme je umanjilo distancu od kaosa do spo­znaje, djelomično uvjetujući unutarnje, vrludave smjerove njezina razvitka. Ne napuštajući kaotične sfere makrokozmosa, čovjek se, naravno, obratio i mutnim sferama mikrokozmosa. Traganje je bilo radikalno, ali su rezultati, avaj, bili beznačajni u od­no­su na nepredvidljivost kaotičnih mijena. Sve do čega je razum došao pripada harmoniji, jer je jedino ona podložna shvaćanju i razgrtanju. Ona ima svoj nerazorni staklenik u kojem je uvijek ista, dopadljiva i zamorna poput pravoga puta. Ali ka­ko je tek bljedunjava i beskrvna u umjetnosti, u knji­ževnosti, jer besramno laže, dotjeruje, izigrava re­al­nost. Je li netko posegnuo za kaosom iznutra, je li netko sazrio za taj podvig?! Razgrnuti sebe i dru­ge do posljednje suzdržane misli. Strgnuti sa stu­pova znamenjâ svih normi. Raskriliti univerzal­nu Istinu koja podrazumijeva i govori sve. Prepus­titi je samoj sebi, njezinom nevinom, netaknutom postojanju izvan nas. Jer i najbezazlenije stanje ži­vota uvlači nas u Jagovu kožu, prevrtljivu, obma­nji­­vačku, zlu – i treba je se otresti nemilosrdnim po­gledom u sebe. Laskajući svome vremenu, svo­joj sujeti, svojoj mudrosti i moći, uvjereni u nepo­bit­­nost vlastite istine, mi golicamo laž na zarazni smi­jeh koji nas skrnavi pred sopstvenim idealom, pot­cje­njujemo snagu neprijatelja u sebi, i sve smo dalje od Istine pod čijom je zastavom tražimo. Spoznaj­mo do kraja tamnu stranu čovjekovu, nje­gove ko­lebljive misli, strast zahuktalu u pogreš­nom smje­ru, pod­muklost bez razloga i dobrotu s razlogom, napi­pajmo pukotine u mrežama njego­ve svijesti i ne­pro­bojna mjesta u podsvijesti, su­očimo ga s vla­stitim bezizlazom pred kaosom uni­verzalne Istine, pred kutom nepobitne Laži, pusti­mo ga da u ahasverskim no­ćima sam pronađe put do sebe. Za to je sposobno jedino Djelo kaosa. Ono sažima epohe, potire prostore, panteistički osluškuje tihi šapat vječnosti i beskraja. Ono nije namije­njeno kao što nije namijenjena ni priroda. Ostvaru­jući se, ono se ostvaruje poput nje: nepredviđeno, mutantno, snagom sopstvene energije, čiji su uzroci izvan svake misli i tumačenja. Zato je jedino njemu istinski prohodna mučna ljudska duša, zagušljiva od pohotnih isparenja, močvarna od povodljivih smutnji, gorka od neostvarenih želja, zatvorena za svaki vanjski sjaj. Djelo kaosa ne mi­je­nja agregatno stanje duha objašnjavajući ga, već ga nastoji pronaći u riječi, u mogućim znacima, čije je od­gonetanje ustavri tek prvo narušavanje bal­zami­rane Istine Bića. A čovjek je, bivajući na raz­međi, ili točnije, u središtu makro i mikorkoz­mo­sa, po­lazna točka u odgonetanju sveopćeg ka­osa, u od­gonetanju sebe samoga, u sebi i oko sebe. Ali, na­žalost, i svoj jedini tumač.

Eto riječi koja uskrsava norme i konvencije! Suočiti se sa sobom, sa svojom istinom, objeloda­niti je primjera radi, huliti na sebe u ime ljudskosti, u ime opće Istine, znači uzdizati se pred idejom i padati pred konkretnim životom! To je uzrok ras­kola u čovjeku, u stvaraocu. Književnost se kroz po­­vijest upućivala čas na jednu, čas na drugu stranu, ali su najdublji i najtrajniji tragovi ostali u­pravo tamo gdje se ideja i život presijecaju, gdje se čak i nehotice poklapaju sve njihove neulovljive kon­stante. Ocrtavajući u jeziku tu tananu nit, koja razdvaja svijest od podsvijesti, stvarni svijet od ima­­­ginarnog, uvjetujući ih uzajamno, prvi put us­prkos ludilu, književnost ocrtava svoje novo obzor­je. Iznoseći kroz tekst anagramsko stanje du­ha, i kroz njega anagramsko stanje Bića, književ­nost otjelotvoruje svoju polivalentnu slobodu i razara granice rodova i vrsta. To je sintetička moć psiho­struk­ture teksta koji se prerođen vraća kaosu kao svome praizvoru i praizvoru umnoženoga svijeta.