JEZIK KAO MJERA SVIJETA

 

Boris Biletić kompleksna je i nesvakidašnja poetska ličnost. Njegovo pjesništvo također. Ta srodnost po iznimnosti pjesnika i njegovog djela naglašava i njihovo mjesto u novijoj hrvatskoj poeziji u koju je ušao početkom osamdesetih godina. Nije to bilo ni tako davno, ali je u tom razdoblju, oslanjajući se dakako, u najboljem smislu te riječi na iskustva modernog europskog pjesništva, pred nama stasavao i stasao vrstan autor čije djelo svjedoči ne samo o visokoj razini književne i jezične kulture već i o nesumnjivo osebujnom pjesničkom talentu i čvrstini zagovorenih umjetničkih kriterija.

Biletić pripada istarskom književnom krugu, ali to je tek prostorna naznaka, gotovo irelevantna s aspekta značenja ovog autora i njegove stvarne pripadnosti jednom širem kulturnom kontekstu iz kojeg je iznikao i kojem se sada vraća kao oformljeni pjesnik. Istina, on je predstavnik generacije koja će sredinom osamdesetih godina označiti definitivno kvantitativno posustajanje onoga snažnog pjesničkog vala koji je od početka sedamdesetih naovamo zapljuskivao ondašnje jugoslavenske književnosti, ali koji je i u tom produženom nadolaženju potvrdio svu svoju autentičnost i kreativnu izdašnost. Danas je, naravno, mnogo toga jasnije: ovo je dvadesetgodišnje razdoblje ostalo u nas bez poetskih škola, ali su strujanja bila živa i osebujna; nije bilo karizmatskih poetskih imena, ali je bilo pu­no dobrih pjesnika. U kvantitativnom smislu bilo je to možda najbujnije poslijeratno pjesničko razdoblje koje je, baš zbog toga što je obilovalo strujanjima i tendencijama, jednako stavilo na probu čitateljsku publiku i književnu kritiku, ali i pjesnike same, njihove autorske koncepte i uvjerenja. Poka­zalo se da su mnogi pokušaji zalutali u slijepu ulicu kvazi-avangardizma, onog avangardizma ko­ji se o­sla­nja na sjaj politure, na ekscentričnost i atrakciju, pokadšto na dnevnu aforističnost i brze es­tradne učinke kod publike. To je dio općeg pjesni­čkog usuda. Pomodnost i modernitet uvijek su u opreci, u stalnom i beskonačnom razilaženju. Taj paralelizam i razlaz potvrđuje i pjesništvo sedamdesetih/osamdesetih, s tim što se na drugoj strani, sasvim razumljivo, našlo ono pjesništvo koje se dr­ži najsuptilnije, ali ujedno i najotpornije poetske niti koju ravnomjerno pletu i održavaju iskonska težnja za slobodom i ljepotom forme i gotovo uto­pijsko traganje za nekakvom rupom u nepreglednom metafizičkom ledu kako bi se jednom defini­tivno i stvarno, poput kakvog tuljana, skliznulo i zaronilo u dubine neznanog i nespoznatljivog. Da­kako, ukoliko neznano i nespoznatljivo ne shva­ćamo samo kao sinonime za onostrano. Jer, pomaknutost i iščašenost suvremene civilizacije pokazala je i svu fantazmagoričnost i metafizičnost ovostra­nog  svijeta koju, na sebi svojstven način, dekodira tek umjetnost, u svom trajnom opipavanju i oslu­škivanju.

Na tom je tragu, sasvim izvjesno, i Boris Biletić ocrtao svoja dva metafizička kruga koji se kon­centrično šire iz vlastite poetske jezgre ka dalekim naslućajima trajnog i nespoznatljivog. Jedan, uži krug, u svom valnom otvaranju razotkriva nam složenu nutrinu Biletićeva poetskog bića, dok je drugi, čini se, za pjesnika istinska mjera svijeta. To je jezik, svesadržavajući labirint suštine, fosil i ži­va tvar prabiti, fosil i živa tvar duha.

Senzibilitetom znatno bliži nekim ranijim pjesničkim razdobljima i školama no suvremenim tendencijama i pokušajima, Biletić će nas svojom mladalčkom zbirkom „Zublja šutnje” vratiti nekoliko poglavlja unatrag, sve do ekspresionizma, za­svođenog suptilnim Traklovim pjesništvom koje je, nema sumnje, itekako poticajno za pjesnika tam­nih strana svijeta, pjesnika melankolije i usamljenosti. Govorimo, dakle, o poticaju a ne o utjecaju koji će, pak, biti nešto evidentniji u Biletićevoj narednoj knjizi stihova „Primorski nokturno”. „Zublja šutnje” zapravo je otisak autorova unutarnjeg nemira koji se tek blâži odjecima jedne sebi srodne duše. Ovo je djelo krajnje osobno, a kao iskustvo za Biletića gotovo presudno. Tim svojim ranim stihovima on je pronašao vlastiti autentičan pjesnički tembr, ali je, čini se, spoznao i da glavom bez ob­zira treba bježati od dviju krajnosti pogubnih za poeziju: od elementarnog spontaniteta i od emo­tivne patvorine. I jednoj i drugoj krajnosti klone mnoge pjesme u ovoj knjizi, već naslovljenoj dosta patetično, ali ih, na sreću, preplavljuje obilje lijepih stihova te nekoliko pjesama antologijske vrijednosti iz kojih će uskoro proklijati i izniknuti sve ono osebujno Biletićevo stihovlje kakvog je danas malo u našem pjesništvu.

„Zublja šutnje” nedorečena je pjesnička zagonetka, ali je ipak zagonetka. Ona je svojevrsno pre­dvorje složenog poetskog labirinta koji se proteže od „Primorskog nokturna” do “Pjene brzih oblaka” i do kasnijih Biletićevih stihova, labirinta koji na čudesan način pregrađuju i čine vrludavi i ta­jan­stveni obrisi jednoga tamnog svijeta i zavodljivi putovi jezika, riječi. Sama sintagma „zublja šutnje” zapravo je antitetička. Jer zublja  jest jezik koji o­svjetljava, koji otkriva šutnju tajnog, tamnog, unutarnjeg, nespoznatljivog. Pjesnikova se zublja šutnje zrcali u tamnom ogledalu duše po čijim zakutcima u polumraku raspoznajemo simbolična obličja i znakove koji teže jasnoći. „Tengono a la chiarità le cose oscure”, kaže Montale. Uistinu, ni poezija se ne može odhrvati tom iskonskom porivu. Ali za moderno je pjesništvo, čini se, presudno upravo to u kojoj će mjeri ova težnja biti suspregnuta, u kojoj će se mjeri očuvati njezin napon i intenzitet a da se pritom ne dokine komunikativnost.

Gledano iz tog kuta, slobodno možemo ustvrditi da se poetsko dekodiranje vlastitih svjetova u Biletića odvija s naglašenom zadrškom. Taj proces čini složenijim i kompleksnost doživljaja u koji se, poput srebrnih niti, upliće mnoštvo asoci­jacija literarne, povijesne ili mitološke proveni­jencije. Biletić je pjesnik-erudit koji je, krećući se od podosta razlivenih asocijacija u prvoj pjesničkoj knjizi, došao do same poetske kvintesencije u naj­novijim pjesmama. To podrazumijeva krajnju kondenzaciju stihova, ali i sve naglašenije umnožavanje smislova i značenja. Takvo mora biti i njihovo iščitavanje.

Izraziti lirik po prirodi, Biletić i u najnježnijim i najlahorastijim stihovima hoda tamnom, osjen­čanom stranom. Dah crnoga, mističnog doživljaja plâvi stihove laganom jezom spoznaje o oslobo­đe­nom zlu. Pandorina kutija je i dalje otvorena. Kov­čeg, sanduk od ebanovine, kutija svojevrsni sim­boli nade, ali i tame, sumnje i straha, odškrinu se tu i tamo u Biletićevoj poeziji, tek toliko e ne bi li sja­jem ponekog zaboravljenog sitnog dragulja prizvali nadu sa dna. Kada to danas ne bi bilo pretjerano reći, mogli bismo, sudeći po onome što iz Biletićeve poezije zrai, nazvati ga ukletim pjesnikom. On to, dakako, nije u Baudelaireovom i Rim­bau­dovom smislu, ali u svom vlastitom svakako jest. Zakrivljenost svijeta, odsustvo sklada i ravnoteže, narušenost proporcija i inverzija perspektive koja se u daljini širi i razlijeva u ništavilo osu­đuju pjesnika na osamu i solilokvij. U zbirci „Primorski nokturno” na jednom mjestu kaže:

 

Svakoga jutra obredno

usmrtim se temeljito

pogledom u zrcalo

i hobotnici sličan

krakove i ticala

spuštam među ljude

čije sluzave oči

površno čitaju moju

varljivu prazninu

izvan sebe a potpun

kao cvijet u polju

zadnji sklopim latice

i u se primam noć

koju suncokreti neće

                        („Status praesens”)

 

Biletićeva poezije i jest jedan dugi, isprekidani solilokvij upitnosti i upitanosti; solilokvij koji bi došao do paroksizma kad se ne bi oslobađao u zračnom prostoru jezika. Tako se koncentrični kru­govi o kojima smo govorili lagano sustižu i dotiču. Nje­gov će jezik iz ranih stihova, hladan... kao metal hele­barde, leden kao ocjelni njezin brid   parafra­zirajmo pjesnika sve više dobijati na toplini i intenzitetu, ali će, poput preslikača, zadržati svu neprozirnost svoga izvora duha i duše. Tu sada vi­še nema slu­čaj­nosti. Pjesma ne vlada pjesnikom, već obrnuto. Ali pjesnik nije tu da je zauzdava, već samo da je kroti. Jezik je pritom odlučujući.

Načas opet prizovimo Montalea:

 

Ako svijet ima strukturu jezika

a jezik oblik uma

um je sa svojom punoćom i prazninom

gotovo ništa i ne daje nam sigurnost.*

 

Ova kitica iz pjesme znakovitog naslova („Oblik svijeta”/La forma del mondo), koja je svoje­vrsni pandan drugoj jednoj Montaleovoj pjesmi koja počinje: „Ako bog jest  jezik...” („Jezik Boga”/La lin­gua di Dio), donekle nam objašnjava i Biletićev odnos prema jeziku kao mjeri svijeta. Istina, za njega je to odnos svjetla i tame, ali istovremeno i odnos koji omogućava osjetilima da kako-tako korespondiraju sa stvarnošću. Gramatika zapo­sje­da svijet. Ona je okvir i suština. Ona je mogućnost da se kaos privede smislu. Terminološki, ali i semantički, jezik gramatike ovdje sve više ovladava Biletićevim stihovima: „Kopači mladih/ bisernica/ kratko žive, kao/ fonemi, tijelom/ režući sintagmu / teške i guste/ vode...” (Kopači bisernica); „lavež je stilem do sunca” (Veduta trga); „...kovčeg mraka/ s prozora bačen/ u tekst govornika” (Lektira, zavjetni kovčeg); “uvijek iza priče/ smije se kastiljski/ fosil značenja” (Izabela); „Jezik ostaje u korijenu/ u zadnjoj riječi/ vojskovođe” (Veslači); „onkraj pisma/ seansa” (Anatomija, anatom i ja); „u snijegu vrištim/ jezikotvoran” (Dublin); „Do granice/ znamena i znaka” (Orao); „vjetar šeta ne­čije vokale” (U crnom); „Mahagonij/ i školjke žive/ oko krivih/ pridjeva...” „iz sintakse/ strašna mile­nija” (Fotografije djetinjstva); „...Slova/ vrtlože pijavicu./ Semantička pijavica/ siše, usisava nebo” (Brodimo)... (podvukao A. K.).

To Biletićevo koncentriranje na jezik kao strukturu svijeta pogodovalo je sve većoj hermetizaciji njegove poezije, ali hermetizaciji koja to nije sama po sebi zbog egzotičnosti ili oneirističnosti poetskog sadržaja, kako to primjerice biva u Trakla. U pita­nju je sada nešto sasvim drugo. Jezik je poredak. Pjesnički jezik, pak, jest fascinantan poredak. Poredati riječi u pjesmu znači stvoriti fascinaciju. U „tehnološkom” smislu to je već sasvim suprotan postupak Traklovom u kojem fascinacija proistječe iz bujanja i uzajamnog pretapanja i prelijevanja gotovo alogičnih vizija i snova. U „Primorskom nokturnu”, istina sve „budniji”, Biletić još uvijek pje­va san kao svojevrsnu poetsku šifru. No taj pjev nije puko prepisivanje sna. Uza svu svoju fascinant­nost, on dobija naglašenu puninu, osmišljava se poretkom riječi koji elementarnom smislu i značenju nesputanih i gotovo nehotičnih vizija sada naglašava hotimičnost i pridodaje mu nova značenja. Pjesma postaje logična, bez suvišnih i nepo­trebnih elemenata. Ona je čista kreacija, jer je napra­v­ljena po mjeri pjesnika. Ta mjera, pak, kako to biva u dobrih pjesnika, asketska je i zahtjevna. Ona potiskuje svaku izlišnost. Sve svoje literarne konota­cije i prizivanja sabija između redaka, ili u same ret­ke do krajnje pregnantne polivalentnosti. Pjesma se ponovno čini neprohodnom, ali ona je samo složeni labitint, a ne i kaotično razbacano smisaono šiblje.

No, zašli smo na neki način u terminoloki prostor artizma Gottfrieda Benna. To nije slučajno, jer Biletić je, križajući vlastitu vrludavu pjesničku stazu s tragovima najizvrsnijih pjesnika, morao stići i do Bennove apsolutne pjesme. Ali, recimo to odmah, ako je apsolutna pjesma, nakon što ju je Benn formulirao, postala osvještenim idealom mnogih suvremenih pjesnika, ona je ipak bila i ostala izvanvremenskom kategorijom. Sama teoretska formulacija nije mogla utjecati na njeno pojavljivanje. Apsolutna pjesma tumačena je i ranije na različite načine, ali stvar je bila u tome da se ona napiše. Benn ju je imenovao, ali je nikada nije napi­sao, a napisali su je drugi i prije njega. Jer, ključ pisanja apsolutne pjesme, očigledno, nije samo u svjesnosti, kritičkoj kontroli i artistici  – poslužimo se Bennovim terminima već nesumnjivo i u nečem sasvim drugom, što je on sam u „Problemima li­rike” tek ovlaš izrekao: „...reči poseduju jednu la­tentnu egzistenciju koja na one koji su na odgova­rajući način postavljeni deluje kao čarolija i osposobljava ih da tu čaroliju prenose dalje. Čini mi se da je to poslednja misterija pred kojom naša uvek bedna, izanalizirana, samo povremenim opijenostima probijena svest oseća svoju gra­nicu”.*

Rekli bismo, stoga, vraćajući se opet Biletiće­voj poeziji, da je on, stavljajui jezik u središte svoje poetske pažnje, artizam ipak podredio čaroliji riječi, ali ga nije i odbacio. Dapače. Tako dobijamo poeziju koja poznaje zakonomjernost, poeziju zvon­ku i čistu, ali nesputanu u svom nadolaženju. Tu su Biletiću bliži Ungaretti i Montale, dakle, pje­s­nici čiji hermetizam nije zatomio poetsku čaroliju, dajući joj, naprotiv, svježinu i opojnost mediteran­skog lahora.

Jezik je pamćenje. Zato pjesma, i kad je napravljena u Bennovom smislu, nije i ne može biti lišena vlastite autonomnosti i gotovo nepokornosti. To se odlično vidi na Biletićevu primjeru. Svjestan uloge i značenja fascinacije u poetskom dekodiranju svijeta, on traga za poretkom, ali za poretkom u dubljim, starijim slojevima riječi. Na taj način zaziva paralelne svjetove u čijim se suodnosima i krije neka univerzalnija tajna. Pjesnik, dakle, vla­da, formom. Apsolutna pjesma jest apsolutna forma, ali kako je jezik pamćenje ona je i apsolutni sadržaj koji, međutim, uvijek i nezadrživo ipak izmiče formi, prelijeva njezine rubove. Jer, određena forma jezika, pa dakle i pjesme, jest tek fiksirani trenutak, dok je sadržaj jezika, zapravo, trajanje. Zato apsolut pjesme nije ništa drugo do li ona neuhvatljiva transcedentna čarolija, dok je pjesnik neka vrst medija. To, odista, zvuči nekako spiritistički, ali povijest književnosti, pa i povijest umjetnosti uopće naučila nas je da parafrazi­rajmo ovdje J. Aćina djelo ipak može više znati od svoga autora. Da ni­je tako, i Bennovo bi zazivanje Juga zvučalo uvjer­ljivije i toplije, iako vjerojatno nikada ne bi doseglo onaj autentični medi­teranizam Ungarettija i Montalea koji smo maločas spomenuli i koji oni nisu morali hiniti niti zazivati. Praveći pjesmu o Jugu, Benn je pravio formu u kojoj je Jug ostao tek riječ kojoj se ovjereno značenje i forma pokalpaju, ali iz koje ne kipi njezin čudesni, šareni sadržaj. Benn nije bio medij za Jug.

Pjesnik anahoretske osobnosti, Boris Biletić, dakako, ima svojstva poetskog medija, svojstva kojima se znalački i koristi. U svojim najboljim pje­smama postigao je žuđeni identitet pjesnika i jezika, dakle, duše i duha, dakle, identitet dvaju svo­jih metafizičkih krugova. Pjesnik u njemu sustigao je pjesmu. Neka tako i bude. Samo je ne smi­je prestići.


JEZIK KAO MJERA SVIJETA

Pogovor Biletićevoj knjizi „Pjena brzih oblaka”, Libar od Grozda, Pula, 1990., str. 72-80. Ogled je, istovremeno, u autorovu prijevodu na makedonski jezik (Јазикот како мера на светот), tiskan u makedonskom časopisu „Стремеж”, Prilep, 1990., br. 7-8, str. 391-397. Ponovno je objavljen u antologiji studija, ogleda i kritika „Glasi književne Istre”, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Pula, 2020., str. 74-78, te u knjizi „U znaku Kairosa, književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića” (priredila Jelena Lužina), Naklada Ceres, Zagreb, 2015., str. 68-74.

Prijevode ovog ogleda na talijanski, engleski i njemački jezik moguće je pogledati na  međumrežnim službenim stranicama pjesnika Borisa Domagoja Biletića:

http://www.boris-biletic.iz.hr/it/kliman.htm

http://www.boris-biletic.iz.hr/en/kliman.htm

http://www.boris-biletic.iz.hr/de/kliman.htm